Silicone chất bịt kín tất cả các khía cạnh của sản xuất

Tất cả các khía cạnh của silicone cao su sản xuất willdirectly hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cho keo ofsilicone, do đó ảnh hưởng đến lifesilicone cao su bịt kín. Productionprocess toàn bộ, bao gồm cả thủy tinh cắt và làm sạch, tách cắt và làm sạch, khô selectionand điền, và với mỗi bài viết, việc sáp nhập onglue (keo).

Quản lý chất lượng keo nên được nhận thức của các thefollowing liên kết:

(1) chất bịt kín kênh phải tương thích withglass, spacer và khác; hai keo nên doto đảm bảo chất lượng của hai thành phần trộn andButterfly thử nghiệm;

(2) con dấu đầu tiên phải là một trang phục liên tục;

(3) con dấu thứ hai cũng phải được thống nhất trong arow, và liên hệ với keo của các firstfully;

(4) cao su poly-isobutylen với một cao su secondsilicone 1:3 của quyền;

(5 spacer) phải được đặt song song với theglass cạnh equidistance.